Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A.

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 8. novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.44 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveidei Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A. Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (reģ. nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28 – 2, Daugavpils, LV-5401). Paredzētā darbība plānota 5300 m2, no PAS “Daugavpils siltumtīkli” nomātā teritorijā (zemes gabals ar kadastra nr. 0500 007 1510).

Paredzētā darbība ietver reģenerācijas iekārtas uzstādīšanu un ekspluatāciju, ar nominālo ražošanas jaudu 10MW. Kā kurināmo paredzēts izmantot no atkritumiem iegūto kurināmo, līdz 25 000 tonnām gadā. Kurināmā reģenerācijai tiek izskatīti divi alternatīvi risinājumi: izmantojot slīdošās pamatnes tipa krāsns tehnoloģiju vai verdošā slāņa tehnoloģiju.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana paredzēta 2017. gada 4. decembrī plkst. 17:30 Daugavpils pilsētas domē, 1.stāvā, konferenču zālē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties darba laikā Daugavpils pilsētas domē (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī), kā arī interneta mājas lapās – www.daugavpils.lv, www.aadso.lv un www.geoconsultants.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2017. gada 13. decembrim.

Informācija par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” paredzēto darbību pieejama šeit: Daugavpils-NAIK-sakotnejas-apspr-materials. 

24.11.2017