Paziņojums par publisko apspriešanu derīgo izrakteņu ieguves darbiem

31.01.2018. Stopiņu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par publiskās apspriešanas organizēšanu derīgo izrakteņu ieguves darbiem smilts atradnē “Spriguļi”, Stopiņu novadā” (prot. Nr.18 §). Derīgo izrakteņu ieguves darbi plānoti nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 8096 009 0047, kas atrodas Kaudzīšu ielā 77, Rumbulā, Stopiņu novadā. Derīgo izrakteņu ieguve plānota aptuveni 8,22 ha platībā.

Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties Stopiņu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv sadaļā publiskā/sabiedriskā apspriešana un šeit: Plansete_Kaudzisu77_derigie_izrakteni un Aptaujas_lapa_Kaudzisu77_derigie_izraksteni-1, kā arī Stopiņu novada domē Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā 1.stāvā darba dienās domes darba laikā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 22.02.2018. līdz 22.03.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 12.03.2018. plkst. 17:00 Stopiņu novada būvvaldes telpās Institūta ielā 1, Ulbrokā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 22.03.2018 Stopiņu novada būvvaldē Institūta ielā 1, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130 vai elektroniski sūtīt uz e-pasta adresēm.

Derīgo izrakteņu ieguves ierosinātājs: SIA “SPRIGUĻI RSGA”, Reģ. Nr.50103790871, adrese: Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002. tālr.: 29218656, e-pasts: info@rsga.lv.

Derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrādātājs: SIA „Geo Consultants”, Reģ. Nr. 40003340949, adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālr.: 67623512 e-pasts: gc@geoconsultants.lv.

22.02.2018