Paziņojums par cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveides Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

04.12.2018

Paredzētā darbība ir: Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (reģ. nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV-5401).

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 8. novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.44 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveidei Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A.

Ziņojuma izstrādātājs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana paredzēta 2018. gada 18. decembrī plkst. 18:00 Daugavpils pilsētas domē, 1.stāvā, konferenču zālē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties darba laikā Daugavpils pilsētas domē (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī), kā arī interneta mājas lapās – www.daugavpils.lv, www.aadso.lv un www.geoconsultants.lv

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto Ziņojumu var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv) līdz 2019. gada 2. janvārim.

Ar sagatavoto Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu un tā pielikumiem iespējams iepazīties šeit: Daugavpils-NAIK-IVN-Zinojums-1redDaugavpils-NAIK-IVN-PIELIKUMI-1-9Daugavpils-NAIK-IVN-PIELIKUMI-10-12Daugavpils-NAIK-sanaksmes-prot.


Saite uz rakstu: https://www.geoconsultants.lv/lv/blog/2018/12/pazinojums-par-cieta-regenereta-kurinama-regeneracijas-iekartu-izveides-daugavpili-mendelejeva-iela-13a-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-zinojuma-sabiedrisko-apspriesanu/

Izdrukas datums: 16.10.2019 10:06