Paziņojums par no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un ekspluatācija Ventspilī, Talsu ielā 69 ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētā darbība ir no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un ekspluatācija Ventspilī, Talsu ielā 69.

Paredzētās darbības vieta: Talsu iela 69 (kadastra nr. 2700 030 0105), Ventspils.

Paredzētās darbības ierosinātāja: PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” (reģ. nr. 41203001052, Pils iela 12, Ventspils, LV-3601).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.41 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētais darbībai no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai Ventspilī, Talsu ielā 69”pieņemts 2017. gada 11. septembrī, IVN programma izsniegta 2017.gada 13. novembrī. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laiks no 2017.gada 24. novembra līdz 2017.gada 13. decembrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiks no 2018. gada 23. maija līdz 2018. gada 21. jūnijam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sapulce tika organizēta 2018. gada 4. jūnijā plkst. 17:30 Ventspils galvenās bibliotēkas telpās, Akmeņu ielā 2, Ventspilī. Ziņojums Vides pārraudzības valsts birojā pēc sabiedriskās apspriešanas tika iesniegts 2018. gada 5. jūlijā.

Aktuālā ziņojuma versija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2018. gada 4. oktobrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Geo Consultants” (reģ.Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ar Ziņojumu un tā pielikumiem var iepazīties Ventspils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspils.lv, PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” tīmekļa vietnē www.vlk.lv, kā arī šeit: VentspilsNAIK-IVN-Zinojums-3red-04102018, 1-8-PIELIKUMI-Ventspils-NAIK, 9-18-PIELIKUMI-Ventspils-NAIK.

05.10.2018