Laboratorija

Piedāvājam paraugu ņemšanas un testēšanas pakalpojumus atbilstoši LR normatīvo aktu, testēšanas standartu un ISO 17025:2005 standarta prasībām sekojošās laboratorijas darbības sfērās:

  1. Pazemes ūdens, virszemes ūdens, notekūdeņu, augsnes/grunts, sedimentu/nogulšņu, atkritumu paraugu ņemšana;
  2. Pazemes ūdens, cietās biodegvielas, cietā biokurināmā, cietā kurināmā, grunts un augsnes fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana.

Akreditētā darbības sfēra:

Objekts Nosakāmie rādītāji Standarts Standarta pilnais nosaukums
Pazemes ūdens (Groundwater) Paraugu ņemšana
(Sampling)
LVS ISO 5667-11:2011 Ūdens kvalitāte. Paraugu ņemšana. 11.daļa: Norādījumi pazemes ūdeņu paraugu ņemšanai
(Water quality. Sampling. Part 11: Guidance on sampling of
groundwaters)
Pazemes ūdens
(Groundwater)
Vides reakcija pH
(pH)
LVS EN ISO 10523:2012 Ūdens kvalitāte. pH noteikšana (Water quality – Determination of pH)
Pazemes ūdens
(Groundwater)
Elektrovadītspēja
(Conductivity)
LVS EN 27888:1993 Ūdens kvalitāte. Elektrovadītspējas noteikšana
(Water quality. Method for the determination of electrical
conductivity)
Atkritumi/cietais biokurināmais
(Waste/ solid biofuels)
Mitruma saturs
(Determination of moisture content)
LVS EN ISO 18134-1:2016 Cietais biokurināmais. Mitruma satura noteikšana. Žāvēšana krāsnī. 1.daļa: Kopējais mitrums. References metode (ISO 18134-3:2015)
(Solid biofuels – Determination of moisture content – Oven dry method – Part 3: Moisture in general analysis sample (ISO 18134-3:2015))
Atkritumi/cietais biokurināmais
(Waste/ solid biofuels)
Mitruma saturs
(Determination of moisture content)
LVS EN ISO 18134-3:2016 Cietais biokurināmais. Mitruma satura noteikšana. Žāvēšana krāsnī. 3.daļa: Vispārīgās analīzes parauga mitrums (ISO 18134-3:2015)
(Solid biofuels – determination of moisture content – Oven dry method – Part 3: Moisture in general analysis sample (ISO 18134-3:2015))
Atkritumi/cietais biokurināmais
(Waste/ solid biofuels)
Pelnu saturs
(Ash)
LVS EN ISO 18122:2016 Cietais biokurināmais. Pelnu satura noteikšana
(Solid biofuels – determination of ash content (ISO 18122:2015))
Atkritumi/cietā biodegviela
(Waste/ solid biofuels)
Siltumspēja
(Calorific)
LVS EN 14918:2010 Cietās biodegvielas. Siltumspējas noteikšana
(Solid biofuels – determination of calorific value)
Atkritumi/cietā biodegviela
(Waste/ solid biofuels)
Pelnu saturs
(Ash)
LVS EN 14775:2010 Cietās biodegvielas. Pelnu satura noteikšana (Solid biofuels – Determination of ash content)
Atkritumi/cietā biodegviela
(Waste/ solid biofuels)
Biomasas saturs
(Biomass content)
LVS EN 15440:2011 Cietās biodegvielas. Biomasas satura noteikšanas metodes
(Solid recovered fuels – Methods for determination of biomass content)
Atkritumi/cietā biodegviela
(Waste/ solid biofuels)
Tilpumblīvums
(Bulk density)
LVS EN ISO 17828:2016 Cietās biodegvielas. Tilpumblīvuma noteikšana
(Solid biofuels – Determination of bulk density (ISO 17828:2015))
Atkritumi/cietā biodegviela
(Waste/ solid biofuels)
Tilpumblīvums
(Bulk density)
LVS EN 15150:2012 Cietās biodegvielas. Daļiņu blīvuma noteikšanas metodes
(Solid biofuels – Determination of particle density)
Atkritumi/cietais kurināmais
(Waste/ solid fuels)
Siltumspēja
(Calorific)
LVS EN 15400:2011 Kurināmā ražošana no cietiem atkritumiem. Siltumspējas noteikšana
(Solid recovered fuels – Determination of calorific value)
Atkritumi/cietais kurināmais
(Waste/ solid fuels)
Pelnu saturs
(Ash)
LVS EN 15403:2011 Kurināmā ražošana no cietiem atkritumiem. Pelnu satura noteikšana
(Solid recovered fuels – Determination of ash content)
Atkritumi/cietais kurināmais
(Waste/ solid fuels)
Mitruma saturs
(Determination of moisture content)
LVS CEN/TS 15414-1:2010 Cietais kurināmais no otrreizējām izejvielām. Mitruma satura noteikšana ar žāvēšanu krāsnī. 1. daļa: Kopējā mitruma noteikšana ar etalonmetodi
(Solid recovered fuels – Determination of moisture content using the oven dry method – Part 1: Determination of total moisture by a reference method)
Atkritumi/cietais kurināmais no otrreizējām izejvielām
(Waste/ solid recovered fuels)
Tilpumblīvums
(Bulk density)
LVS CEN/TS 15401 Cietais kurināmais no otrreizējām izejvielām. Tilpumblīvuma noteikšana
(Solid recovered fuels – Determination of bulk density)
Atkritumi
(Waste)
Paraugu ņemšana
(Sampling)
LVS EN 14899:2011 Atkritumu raksturošana. Atkritumu materiālu paraugu ņemšana. Pamatnoteikumi paraugu ņemšanas plāna izstrādei un izmantošanai
(Characterisation of waste – Sampling of waste
materials – Framework for the preparation and
application of a Sampling Plan)
Atkritumi/cietais kurināmais
(Waste/ solid fuels)
Paraugu ņemšana
(Sampling)
LVS EN 15442:2011 Kurināmā ražošana no citiem atkritumiem. Paraugu ņemšanas metodes
(Solid recovered fuels – Methods for sampling)
Virszemes ūdens
(Surface water)
Paraugu ņemšana
(Sampling)
ISO 5667-6:2014 Ūdens kvalitāte – Paraugu ņemšana – 6.daļa: Norādījumi paraugu ņemšanai upēs un strautos             (Water quality. Sampling. Part 6: Guidance on sampling
of rivers and streams)
Notekūdens
(Waste water)
Paraugu ņemšana
(Sampling)
LVS ISO 5667-10:2000 Ūdens kvalitāte. Paraugu ņemšana. 10. daļa: Norādījumi notekūdeņu paraugu ņemšanai                           (Water quality. Sampling. Part 10: Guidance on
sampling of waste waters)
Augsne/grunts
(Soil, ground)
Paraugu ņemšana
(Sampling)
ISO 10381-5 (E) Grunts kvalitāte -Paraugu ņemšana – 5. daļa: Vadlīnijas pētījumiem grunts piesārņojuma novērtēšanai pilsētās un rūpnieciskā vidē
(Soil quality- Sampling- Part 5: Guidance on the procedure for the investigation of urban and industrial sites with regard to soil contamination)
Sedimenti/nogulsnes (Sediment,
sludge)
Paraugu ņemšana
(Sampling)
LVS ISO 5667-12:1995 Ūdens kvalitāte – Paraugu ņemšana – 12.daļa: Norādījumi nogulšņu paraugu ņemšana
(Water quality – Sampling – Part 12: Guidance on sampling of bottom Sediment)
Grunts, minerālmateriāls
(Ground, aggregates)
Granulometriskais sastāvs
(Granulometry)
LVS EN 933-1:2013 Minerālmateriālu ģeometrisko īpašību testēšana. Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana. Sijāšanas metode
(Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of particle size distribution – Sieving method)
Grunts
(Ground)
Filtrācijas koeficients
(Filtration coefficient)
GOST 25584-2016 Gruntis – Laboratorijas metodes filtrācijas koeficienta noteikšanai. p.4 Filtrācijas koeficienta noteikšana smilšainām gruntīm (Grounds – Laboratory method for evaluating filtration coefficient. P.4 The filtration coefficient of sandy grounds)
Grunts
(Ground)
Proktora sablīvēšana
(Proctor compaction)
LVS EN 13286-2:2011 Nesaistītie un hidrauliskie saistītie maisījumi 2.daļa: Laboratorijas atsauces blīvuma un ūdens satura testēšanas metodes. Proktora sablīvēšana (izņemot 7.3 ; 7.6)
(Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 2: Test method for the determination of the laboratory reference density and water content – Proctor compaction)
Grunts
(Ground)
Smalko daļiņu novērtēšana. Metilēnzilā tests
(Assessment of fines. Methylene blue test)
LVS EN 933-9 + A1:2013, izņemot C un D pielikumus (Except Annex C and D) Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana. 9.daļa: Smalko daļiņu novērtēšana. Metilēnzilā tests
(Tests for geometrical properties of aggregates – Part 9: Assessment of fines – Methylene blue test)
Grunts
(Ground)
Ūdens satura noteikšana žāvējot ventilējamā krāsnī
(Determination of the water content by drying in a ventilated oven)
LVS EN 1097-5:2012 Minerālo materiālu mehānisko un fizikālo īpašību testēšana. 5. daļa: Ūdens satura noteikšana žāvējot ventilējamā krāsnī
(Tests of mechanical and physical properties of aggregates – Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven)
Augsne
(Soil)
Granulometriskais sastāvs
(Granulometry)
LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005, izņemot pielikumu A
(Except Annex A)
Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Augsnes testēšana laboratorijā. 4.daļa: Granulometriskā sastāva noteikšana
(Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – Part 4: Determination of practicle size distribution (ISO/TS 17892-4:2004))

LATAK akreditācija laboratorijai ir spēkā no 2017.gada 19.oktobra līdz 2021.gada 18.oktobrim, reģistrācijas Nr. LATAK-T-582-00-2017.

Akreditācijas apliecību sk.šeit: Akreditacijas aplieciba Nr. LATAK-T-582-00-2017.

Laboratorijas kontakti:

30.10.2017