Projektu vadība

laika_grafiks izpildes plans_uz_sienas

Nodrošinām projektu vadības pakalpojumus, sākot no plānošanas dokumentu izstrādes līdz pēcieviešanas uzraudzībai, sīkāk sk.sadaļās:

Nozaru plānošanas dokumenti, teritoriju plānojumi

Izstrādājam dažādus nozaru plānošanas dokumentus, t.sk. atkritumu apsaimniekošanas plānus, veicam pētījumus atkritumsaimniecības nozarē.

Izstrādājam dažāda veida teritorijas plānojumus, t.sk. novadu teritorijas plānojumus, lokālplānojumus, attīstības plānus, stratēģijas.

Tehniski ekonomiskie pamatojumi (TEP), projektu iesniegumi

Izstrādājam dažāda veida tehniski ekonomiskos pamatojumus (TEP), t.sk. ES fondu līdzfinansējuma piesaistīšanai atkritumsaimniecības un ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem.

Sagatavojam dažāda veida projektu iesniegumus, t.sk. ES fondu līdzfinansējuma piesaistīšanai atkritumsaimniecības, ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem.

Iepirkumu dokumentācija

Sagatavojam iepirkumu dokumentāciju saskaņā ar LR iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. būvdarbiem, piegādēm un pakalpojumiem atkritumsaimniecības un ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem.

Pasūtītāja pārstāvēšana, konsultācijas

Nodrošinām Pasūtītāja interešu pārstāvēšu dažādās ar projektu ieviešanu saistītās institūcijās – ministrijās, nozaru asociācijās, saskaņojošajās un uzraugošajās iestādēs.

Sniedzam plaša spektra konsultācijas būvniecības, projektēšanas, ES līdzfinansētu projektu ieviešanas un publisko iepirkumu jautājumos vides infrastruktūras projektiem.

Ekspertu pakalpojumi

Nodrošinām būvniecības, finanšu un juridisko ekspertu pakalpojumus, t.sk. ES līdzfinansētu vides infrastruktūras projektu iesniegumu izvērtēšanai un projektu ieviešanas izvērtēšanai.

Atbalsts pēc projekta pabeigšanas

Sniedzam atbalstu Pasūtītājiem pēc projektu pabeigšanas attiecībā uz vides infrastruktūras projektu būvdarbu garantijas perioda uzraudzību, objektu ekspluatācijas jautājumiem, projekta rezultātu novērtēšanu, regulāro atskaišu sagatavošanu uzraugošajām iestādēm.

01.08.2014