Paziņojumi (IVN)

Pilnveidotā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma pirmā redakcija SIA “Liepājas RAS” paredzētajai darbībai “Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves un atkritumu uzglabāšanas un kompostēšanas laukuma izveide sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” teritorijā, nekustamajā īpašumā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā” pieejama šeit: IVN_Kivites_LiepajasRAS IVN_Kivites_kopsavilkums Pielikumi

***

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas materiāli SIA “Liepājas RAS” paredzētajai darbībai “Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves un atkritumu uzglabāšanas un kompostēšanas laukuma izveide sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” teritorijā, nekustamajā īpašumā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā” pieejami šeit: Prezentācija Protokols Audio

***

Pieeja tiešsaites videokonferencei SIA “Liepājas RAS” paredzētajai darbībai “Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves un atkritumu uzglabāšanas un kompostēšanas laukuma izveide sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” teritorijā, nekustamajā īpašumā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma (pirmā redakcija) sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama šeit: https://us02web.zoom.us/j/89437592881?pwd=TDg0K0RhYzFvNjdOTGpjZm5vNHNpZz09

***

Paziņojums par “Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves un atkritumu uzglabāšanas un kompostēšanas laukuma izveidi sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” teritorijā, nekustamajā īpašumā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma pirmā redakcija pieejama šeit: Pazinojums_IVN_sabiedriska_apspriesana IVN_zinojuma_1redakcija IVN_pielikumi IVN_zinojuma_kopsavilkums

***

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam” sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols un prezentācija pieejami šeit: Protokols_31102022 DKRAAP_SA_SIVN_31102022.pptx

***

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” paredzētajai darbībai “Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols: Protoklos_20102022

***

Prezentācija SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” paredzētajai darbībai “Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ietvaros pieejama šeit: Prezentacija_20102022.pptx

2022. gada 20. oktobra tiešsaistes videokonferences audio ieraksts pieejams šeit: Audio_20102022.m4

***

Pieeja tiešsaites videokonferencei SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” paredzētajai darbībai “Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama šeit: https://us02web.zoom.us/j/82150411755?pwd=b3d1ZlRTM0REUXZhZk03ZUs3U3Z2dz09

***

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu plānotajai darbībai “Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā” un materiāli pieejami šeit: Pazinojums_IVN_sakotneja_apspriesana Sakotnejas_sabiedriskas_apriesanas_materiali

***

Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam” sabiedrisko apspriešanu un projekta materiāli pieejami šeit: Pazinojums_sabiedriska_apspriesana Planosanas_dokumenta_projekts Vides_parskats_projekts

***

Pilveidotā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma redakcija SIA “Getliņi EKO” paredzētajai darbībai “Jaunu apglabāšanas šūnu izveide cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma (otrā redakcija) pieejama šeit: 1. IVN_zinojums_pilnveidots 2. Pielikumi_IVN

***

SIA “Getliņi EKO” paredzētās darbības “Jaunu apglabāšanas šūnu izveide cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma (otrā redakcija) sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols: Protokols_11072022.docx

***

Prezentācija SIA “Getliņi EKO” paredzētajai darbībai “Jaunu apglabāšanas šūnu izveide cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma (otrā redakcija) sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ietvaros pieejama šeit: Prezentacija_11072022.pptx

2022. gada 11. jūlija tiešsaistes videokonferences audio ieraksts pieejams šeit: audio_11072022.m4a

***

Pieeja tiešsaites videokonferencei SIA “Getliņi EKO” paredzētajai darbībai “Jaunu apglabāšanas šūnu izveide cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma (otrā redakcija) sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama šeit: https://us02web.zoom.us/j/86349852602?pwd=Y2k1VG1Ja0k1U1R6VW1mbG1wSll5QT09

***

Paziņojums par “Jaunu apglabāšanas šūnu izveidi cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma otrā redakcija pieejama šeit: (Pazinojums_IVN_sabiedriska_apspriesana) (IVN_zinojuma_2redakcija + Pielikumi) (IVN_zinojuma_kopsavilkums)

***

Prezentācija SIA “Ķekavas Dolomīts” plānotajai smilts un dolomīta ieguvei atradnē “Bērzumnieki 2020” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ietvaros pieejama šeit: Prezentacija_27062022.pptx

2022. gada 27. jūnija tiešsaistes videokonferences audio ieraksts pieejams šeit: audio1634302903.m4a

***

Pieeja tiešsaites videokonferencei SIA “Ķekavas Dolomīts” plānotajai smilts un dolomīta ieguvei atradnē “Bērzumnieki 2020” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama šeit:
https://us02web.zoom.us/j/89316028003?pwd=CKlpIQRmGuMoGxzrDIxuqTRKDKP824.1

***

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli SIA “Ķekavas Dolomīts” plānotajai derīgo izrakteņu ieguvei smilts un dolomīta atradnē “Bērzumnieki 2020”: Pazinojums_IVN_sakotneja_apspriesana Sakotnejas_apspriesanas_materiali

***

Paziņojums par SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā un Ziņojuma aktuālā redakcija pieejami šeit: Paziņojums par ziņojumu 08022022 Gallusman_IVN_zinojums_4 Pielikums 1 Gullusman IVN programma Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5 Pielikums 6 Pielikums 7 Pielikums 8. Troksnis Pielikums 9. Gaiss Pielikums 10 Pielikums 11 Pielikums 12 Pielikums 13. Kopsavilkums Pielikums 14 Pielikums 15 Pielikums 16 Pielikums 17 Paziņojums 2906 Precizējumi 05.07.22 Precizējumi 06.07.22

***

Paziņojums par smilts un kūdras ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novada Salaspils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā un Ziņojuma aktuālā versija pieejami šeit: pazinojums-par-Zinojuma-iesniegsanu Jauncederi-IVN-Zinojums-4red Jauncederi-IVN-Zinojuma-Pielikumi Elektroniskie pielikumi

***

Paziņojums par SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā un Ziņojuma aktuālā redakcija pieejami šeit: pazinojums-par-Zinojuma-iesniegsanu, Gallusman_IVN_zinojums_2_red_07052021, Gallusman_IVN_Elektroniskie_pielikumi, Gallusman_IVN_zinojuma_Pielikumi_2_red .

***

Prezentācija SIA “Getliņi EKO” Jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu izveides CSA poligonā “Getliņi” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes  ietvaros pieejama šeit: https://www.loom.com/share/66e7674af7474528b38a82ca37b5988b.

Pieeja tiešsaistes videokonferencei SIA “Getliņi EKO” Jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu izveides CSA poligonā “Getliņi” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ietvaros pieejama šeit: https://global.gotomeeting.com/join/917950245

***

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli (SIA “Getliņi EKO”): Pazinojums-IVN-sakotneja-apspr Getlini_EKO_sakotnejas_apspriesanas_materiali

***

SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols: protokols_SA sanaksme

***

Pieeja tiešsaites videokonferencei SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama šeit: https://global.gotomeeting.com/join/697886117

***

Prezentācija SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros pieejama šeit: https://www.loom.com/share/0c0c3c23e11e4ab392ebcfbefde0bd8a

***

Paziņojums par SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu: Gallusman_IVN_Pazinojums Gallusman_IVN_Elektroniskie pielikumi Gallusman_IVN_Pielikumi Gallusman_IVN_zinojuma_kopsavilkums Gallusman_IVN_zinojums_1_red_022021

***

Paziņojums par smilts un kūdras ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novada Salaspils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā un Ziņojuma aktuālā versija pieejami šeit: pazinojums-par-Zinojuma-iesniegsanu Jauncederi-IVN-Zinojums-3red Jauncederi-IVN-Zinojuma-Pielikumi Elektroniskie pielikumi 

***

SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols – protokols.

***

Pieeja tiešsaites videokonferencei SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros – https://www.gotomeet.me/GConsultants/gallusman.

***

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas prezentācija: https://www.loom.com/share/5a3f7fdbbf474aa7a4199bd640741ed5.

***

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu: Pazinojums-IVN-sakotneja-apspr-Gallusman, SIA_Gallusman_sakotnejas_apspriesanas_materiali.

***

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā: Pazinojums, Jauncederi-IVN-Zinojums-2red-27042020, Jauncederi-IVN-Zinojuma-Pielikumi-2red, Elektroniskie pielikumi

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu: pazinojums Jauncederi-IVN-Kopsavilkums Jauncederi-IVN-Zinojuma-Pielikumi Jauncederi-IVN-Zinojums-1red-20122019 Elektroniskais-pielikums

Sabiedriskās apspriešanas protokols: protokols

02.01.2020