Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN)

Veicam ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), t.sk.:

 

01.08.2014